Pracovný list

Pracovný list má formu preloženej zúženej A3, obojstranná farebná tlač. Zúženosť formátu si vyžaduje orezanie hornej a spodnej časti výtlačku. Všetky odpovede na zadané otázky sa nachádzajú na tabuľkách a popisoch v rôznych častiach kostola. 

Cieľová skupina: 6.-8. ročník ZŠ
Počet žiakov v skupine: 4 
Pomôcky: pracovné listy, tvrdé podložky na písanie, perá a ceruzky.
 

Text vypracovaného pracovného listu so správnymi odpoveďami:

Úlohy:

Časť 1: História

V akom architektonickom štýle bol kostol postavený?
...(v barokovom štýle)...
Odpoveď zistite z nasledujúceho textu:
V novodobej histórii je niekoľko základných architektonických štýlov. Delíme ich na tzv. slohy. Románsky sloh je typický výrazným horizontálnym členením, masívnymi múrmi, menšími oknami s polkruhovými oblúkmi a používaním valenej (polkruhovej) klenby. Nasledujúci gotický sloh sa naopak vyznačuje vertikálami, budovy sú pompézne vysoké, múry tenšie, obrovské okná sú zdobené pestrofarebnými vitrážami. Klenby sú detailne členené, všade sú zdobené vežičky a iné doplnky. Renesančný sloh sa opäť vracia k väčšej harmónii medzi horizontálami a vertikálami, rozmery prispôsobuje človeku. Neskorší barokový štýl sa vyznačuje dynamickosťou, silou a pompéznosťou. Priestory sú bohato členené vypuklými a preliačenými tvarmi, steny sú pestro zdobené freskami. Z baroka sa vyvinul rokokový štýl, ten je však omnoho prezdobenejší a namiesto pompéznosti vykazuje hravosť a pestrosť.

Kto je architektom kostola?
...(Jan Blažej Santini Aichel)...
V ktorom roku bol položený základný kameň kostola?
...(v roku 1728)...
Prečo sa Křtiny nazývajú Křtiny?
...(Cyril a Metod tu vysoko pravdepodobne krstili našich predkov)...
Priraďte mená umelcov k ich umeleckým prácam na kostole:
1. obrazy                                a. Jan Jiří Etgens
2. sochy na veži                    b. Antonín Schweigl, Ondřej Schweigl
3. fresky                                 c. Ignác Raab, Josef Stern
4. sochárska výzdoba           d. František Michalic
5. maliarske práce                e. dielňa Ignáca Lengelachera
(1c, 2e, 3a, 4b, 5d)

Časť 2: Zvonohra

Ktorý zo zvonov je najťažší?
Vyznačiť na obrázku  (v strede dole)
Názov: ...(sv. Anna)...
kg: ...(364)...
priemer: ...(845)...
Kedy sa začalo s výrobou zvonov?
...(v 90. rokoch)...
Kde boli prvé zvony odlievané? A prečo práve tam?
...(V Holandsku. Kvôli povodni v Prahe kedy rieka Vltava zaliala dielňu autora modelov Petra Manouška.)...
Aká je hmotnosť všetkých zvonov dokopy?
kg ...(2487,6)...

Časť 3: Pôdorys kostola

Pokúste sa nakresliť pôdorys kostola. Ak viete, popíšte jednotlivé časti. 

(pôdorys je nakreslený na jednej z tabúľ v kostole, preto by bolo dobré, aby žiaci túto úlohu vypracovali spamäti a nie prekreslením z tabule)

Záver

Kostol Mena Panny Márie v Křtinách, nazývaný aj Perla Moravy, patrí medzi najkrajšie ... (barokové)...  kostoly v Česku. Nanešťastie sa však hlavný architekt kostola ... (Jan Blažej Santini Aichel)... začiatku výstavby v roku ...(1728)... nedožil. 
Na výzdobe kostola pracovali poprední umelci tej doby. O nádherne pestré fresky v kostole sa postaral …(Jan Jiří Etgens)..., zatiaľ čo sochársku výzdobu vytvoril ...(Antonín Schweigl)... so synom ...(Ondřejom Schweiglom)... .
Súčasťou priestorov ambitu je zvonohra, ktorej výroba sa začala v …(90.)... rokoch. Pozostáva z 33 zvonov, pričom najťažší z nich s názvom ...(sv. Anna)... váži neuveriteľných …(364)... kilogramov. Rovnaký názov má aj kaplnka, ktorá bola v rámci kostola vybudovaná ako prvá.